Polityka prywatności

 

Zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Smak J. Sitek Spółka Komandytowa w Szczecinie, Wojska Polskiego 17, 70-470 Szczecin. 

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. i lit. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia ze mną umowy oraz jej wykonania, oraz dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych. Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń związanych z umową i następujący po nim okres miesiąca. 

3. Odbiorcą moich danych osobowych będzie Smak J. Sitek Spółka Komandytowa.

4. Posiadam prawo do dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

5. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.